Gå direkt till sidans innehåll

Förbättrad dagvattenhantering

Delmål SE.3.3

Hantering av dagvatten inom kommunen bidrar till förbättrad ekologisk och kemisk status i kommunens sjöar och vattendrag.

Näringsämnen som transporteras via dagvatten är den i särklass största källan av näringstillförsel till kommunens vattenförekomster. Kommunens Dagvattenstrategi är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska näringstillförseln via dagvatten. Att omhänderta och rena dagvatten innan det når en recipient är en förutsättning för att minska mängden fosfor och nå god vattenstatus. Indikatorn som valt till detta delmål följer därmed upp fosforhalter i utpekade sjöar.

Ansvarig organisation
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2022-12-19