Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Trylen

Delområde SJ1.24.3

Vattenväxter
Trylen inventerades 2009 och visade sig ha en god ekologisk status vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Dessa arter är dvärgbläddra, gul näckros, vit näckros, gäddnate samt kärrkrokmossa. Djupast förekommande var kärrkrokmossa som påträffades på 2,6 meters djup. Dessutom noterades två arter vitmossa på bottnen, (Sphagnum pulchrum och S. papillosum).

Under Södertörnekologernas vattenväxtinventering 1998 hittades följande växtarter i sjön: Vass, sjöfräken, vattenklöver, gul näckros, vit näckros, gäddnate, dybläddra. Rödalger och mossor förekommer också, bland annat smal näckmossa.

Strandvegetationen består av pors, ljung, vitag, trådstarr, flaskstarr, myggblomster, tranbär, rundsileshår, småsileshår och sumpstarr.

Trollsländor
Brun mosaiktrollslända och metalltrollslända har noterats vid sjön.

Groddjur
Mindre vattensalamander och vanlig padda hittades vid inventering 2008. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Fiskar
Uppgifter saknas, men fiske sker vid sjön. Antagligen finns här åtminstone abborre.

Fåglar
Fåglar i sjön är gräsand och knipa.

Uppdaterad datum: 2017-11-24