Gå direkt till sidans innehåll

Trylen

Näckrosor på sjön Trylen
Huvudområde SJ1.24

Trylen är en liten skogstjärn av brunvattentyp på gränsen mot Haninge kommun. Sjön omges av enbart myrmark och mager tallhällmark och är därför näringsfattig. Trylen rinner diffust via våtmarker ned till Lissmaån och vidare till Drevviken. Sjön ligger högst upp i sin gren av Tyresåns sjösystem.

I Trylen görs provtagningar endast en gång vart tredje år från och med 2022. Det innebär att inga värden därefter är rullande treårsmedelvärden utan istället presenteras resultatet av provtagningen i augusti vart tredje år.

Om Trylen

Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö. Siktdjupet är därför begränsat. Denna typ av sjö är är naturligt sur. Trylen har en dålig förmåga att motstå försurning. Vattenväxterna visar på en god ekologisk status.

Sjön och dess avrinningsområde ingår i ett större område av riksintresse för friluftslivet. Området utgör också en del av Hanvedenkilen inom den regionala grönstrukturen. Friluftslivet erbjuds lugn och ro och stillsamt bad från små klippor. Grillplats finns vid sjön. Promenader, fågelskådning, svampplockning, fiske och en stilla picknick är de vanligaste fritidsaktiviteterna vid sjön.

Växter & djur

Vattenväxter

Trylen inventerades 2009 och visade sig ha en god ekologisk status vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Dessa arter är dvärgbläddra, gul näckros, vit näckros, gäddnate samt kärrkrokmossa. Djupast förekommande var kärrkrokmossa som påträffades på 2,6 meters djup. Dessutom noterades två arter vitmossa på bottnen, (Sphagnum pulchrum och S. papillosum).

Under Södertörnekologernas vattenväxtinventering 1998 hittades följande växtarter i sjön: Vass, sjöfräken, vattenklöver, gul näckros, vit näckros, gäddnate, dybläddra. Rödalger och mossor förekommer också, bland annat smal näckmossa.

Strandvegetationen består av pors, ljung, vitag, trådstarr, flaskstarr, myggblomster, tranbär, rundsileshår, småsileshår och sumpstarr.

Trollsländor

Brun mosaiktrollslända och metalltrollslända har noterats vid sjön.

Groddjur

Mindre vattensalamander och vanlig padda hittades vid inventering 2008. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Fiskar

Uppgifter saknas, men fiske sker vid sjön. Antagligen finns här åtminstone abborre.

Fåglar

Fåglar i sjön är gräsand och knipa.

Uppdaterad datum: 2023-07-04