Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Trehörningen - Sjödalen

Spegelblank sjö
Foto: Johanna Pettersson
Delområde SJ1.23.3

Vattenväxter
Trehörningen i Sjödalen har en måttlig ekologisk status vad gäller de vattenväxter som är med i bedömningen. Det betyder att växtsammansättningen är påverkad av att sjön är övergödd. Vattenväxterna domineras av hornsärv följt av gul näckros. Övriga arter förekommer mycket sparsamt. Smal vattenpest, som är en främmande art, finns i sjön. Hornsärven hittades ned till 1,8 meters djup, trots det dåliga siktdjupet.

Vass, säv, sjöfräken, bredkaveldun, smalkaveldun, gul svärdslilja, stor igelknopp, skogssäv, svalting, blomvass, vattenskräppa, hästskräppa, sprängört, tiggarranunkel, missne, gul näckros, vit näckros, hornsärv, smal vattenpest, gäddnate, ålnate, krusnate, andmat, stor andmat och korsandmat finns i sjön.

Strandvegetationen består av klibbal, björk, asp, gran, grönpil, gråvide, jolster, strandgyllen, nickskära, brunskära, snårvinda, bunkestarr, slokstarr, rosendunört, älggräs, strandklo, topplösa, videört, fackelblomster, frossört, besksöta, knölsyska, sumpförgätmigej, äkta förgätmigej, kärrsilja, bitterpilört och kråkklöver.

Musslor
Stor dammussla finns i sjön.
Rapport: Inventering av musselfaunan inom Södertörn 2002.

Snäckor
Örondammsnäcka och stor dammsnäcka.
Rapport: Inventering av musselfaunan inom Södertörn 2002.

Kräftor
Sjön drabbades av kräftpest 1978. Den amerikanska signalkräftan, vilken är en främmande art, sattes ut under 1980-talet.

Groddjur
Vanlig groda och padda har observerats vid sjön. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Fiskar
I sjön förekommer fiskarterna gädda, abborre, mört, sarv, sutare, björkna, braxen, ruda och gärs.

Fåglar
Förekommande fåglar i sjön är gräsand, sothöna, skäggdopping, knipa och fiskmås. Regelbundet födosöker häger, storskrake och fiskgjuse i sjön. Ibland dyker det upp ovanliga fågelgäster i sjön som kungsfiskare och storlom.

Där stränderna har en anslutande strandskog med gråvide, sälg, asp och klibbal förekommer även fåglar som stjärtmes och mindre hackspett. Under 1990-talet har även några intressanta nattsångare noterats såsom kärrsångare, trastsångare och gräshoppssångare.

Däggdjur
Nordisk fladdermus och vattenfladdermus är observerade vid Balingsholms gård. Alla Sveriges fladdermöss är fridlysta.
Bävern bor i sjön sedan åtminstone år 2005.

Uppdaterad datum: 2017-11-02