Gå direkt till sidans innehåll

Trehörningen i Sjödalen

Spegelblank sjö
Foto: Johanna Pettersson
Huvudområde SJ1.23

Trehörningen ligger centralt intill Huddinges tätortskärna. Större delen av tillrinningsområdet består av bebyggelse, bland annat av Huddinge centrum, Utsälje, Källbrink, Fullersta, Stuvsta, Balingsnäs och Högmora. Sjöns totala avrinningsområde sträcker sig upp runt sjön Gömmaren. Trehörningen är Huddinges näringsrikaste och mest övergödda sjö. Den är också den näringsrikaste sjön inom Tyresåns sjösystem och påverkar därmed vattendrag och sjöar nedströms, bland andra Ågestasjön, Magelungen och Drevviken. Trehörningens näringshalter behöver mer än halveras!

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Trehörningens dåliga status beror i grunden på att kommunens avloppsreningsverk låg vid sjön. Trehörningen fick under perioden 1951-1971 ta emot det avloppsvatten som passerade reningsverket, men som med den tidens teknik innebar att vattnet fortfarande var alltför näringsrikt och förorenat. År 1972 kopplades avloppsledningsnätet istället till Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm/Nacka, varefter kommunen muddrade bort det slam som hade ansamlats på sjöns botten. Vattenkvaliteten i Trehörningen och sjöarna nedströms blev därefter mycket mycket bättre. Fortsatta åtgärder behövs dock!

Trehörningen har två större tillflöden i form av Gömmarbäcken/Fullerstaån och Solfagradiket. Båda mynnar ut i den västra delen av sjön. Här ligger en skärmbassäng med brygganordningar som försöker rena vattnet. Gömmarbäcken/Fullerstaån går som ett öppet vattendrag från sjön Gömmaren till det gamla Tingshuset i Huddinge centrum där vattnet leds vidare i en 2,4 km lång kulvert under järnvägen och Huddinge centrum för att slutligen nå Trehörningen. På sträckan mellan Fullersta kvarn och gamla Tingshuset ligger flera dagvattenanläggningar med syfte att fördröja och rena vattnets framfart till sjön. Mindre flöden till sjön finns bland annat från Sjövägen, Kynäs och Sofieberg.

Trehörningens storlek har minskat mycket, dels genom sjösänkningen i slutet av 1800-talet, för att få fram jordbruksmark, och dels genom olika utfyllnader under 1900-talet. Vid sjöns utlopp regleras också dess vattenstånd.

Sjöns västra strand utgör en kultur- och naturmiljö av högt värde, enligt Huddinge kulturmiljöinventering. Den södra delen av sjön gränsar mot Orlångens naturreservat och är en del av ett riksintressant område för friluftsliv.

Uppdaterad datum: 2023-01-12