Gå direkt till sidans innehåll

Balingsholmsdalgången

Balingsholmsdalgången
Balingsholmsdalgången
Fysisk åtgärd SJ1.23.22
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2024

Balingsholmsdalgången sträcker sig från sjön Trehörningen i väster till Ågestasjön i öster. Dalgången är cirka 2 kilometer lång.

Fosforreduktion:
Åtgärden beräknas minska fosforbelastningen till Ågestasjön med minst 30 kg/år.

Så planerar vi att göra vattnet friskare
Syftet med åtgärderna som vi föreslår är att minska näringsbelastningen i ån och de sjöar som ligger nedströms. Vi ska främja den biologiska mångfalden i och kring ån. Vi planerar också att göra ett gångstråk längs med ån, från Trehörningen till Ågestasjön.

Förslag på vad som ska göras

  • Dra om och bredda befintlig å.
  • Anlägga våtmarker, sedimentationskanal och sedimentationsdammar.
  • Göra en gångstig och bro.

För att möjliggöra planerna kommer bland annat grävning, schaktning och utfyllnad i vattenområde, omgrävning av vattendrag, anläggande av dammar och våtmarksområden med mera krävas, vilka utgör så kallade vattenverksamheter och kräver ansökan om tillstånd hos Mark-och miljödomstolen.

Samråd genomfördes under tiden 3 maj 2021 - 7 juni 2021. En tillståndsansökan för vattenverksamheten skickades in till Mark- och miljödomstolen hösten 2021.

Läs mer om samrådet i Balingsholmsdalgången:
https://www.huddinge.se/pa-gang/2021/samrad-balingsholmsan/

Uppdaterad datum: 2023-05-30