Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Rudträsket

Delområde SJ1.21.3

Vattenväxter
Dessa har inventerats 1998 och 2009. Rudträsket har en god ekologisk status (2009) vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Kärrkrokmossa är den vanligaste och djupast (1,4 m) förekommande undervattenväxten. Andra är gul näckros, vit näckros, gäddnate och hornvitmossa. 1998 noterades vattenbläddra och dvärgbläddra.

I Rudträsket växer gotlandsag på en av sina få lokaler i landet. Gotlandsagen är en mycket sällsynt växt i östra Svealand. Den förekommer här bara i näringsfattiga sjöar som ligger över 60 meter över havet. Gotlandsagen växer i det bladvassbälte som breder ut sig i norra delen av sjön.

Strandvegetationen består av tall, björk, gran, klibbal, pors, kråkklöver, flaskstarr, hundstarr, sumpstarr, trådstarr, rosling, tranbär, dvärgtranbär, rundsileshår, storsilehår, småsileshår.

Längs utloppsbäcken finns en del sällsynta mossor, t ex smal näckmossa.

Trollsländor
Trollsländelarver har inventerats 2000-2001 i Södertörns sjöar och vattendrag. I Rudträsket fann man Smaragdflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, starrmosaikslända, guldtrollslända, myrtrollslända, nordisk kärrtrollslända, pudrad kärrtrollslända, bred trollslända.

Kräftor
Uppgifter saknas. Den närmaste nedströmsliggande sjön Ådran hade kräftpest 1983 och har därefter inplanterats med signalkräftor.

Groddjur
Större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda hittades vid inventering 2008. Alla groddjur i Sverige är fridlysta.

Fåglar
Förekommande fåglar i sjön är svarthakedopping och knipa.

Uppdaterad datum: 2017-11-24