Gå direkt till sidans innehåll

Rudträsket

Huvudområde SJ1.21

Rudträsket är en liten, grund och näringsfattig skogssjö av brunvattentyp som omges av mager tallhällmark och myrmarker. Rudträsket ligger först i sin gren av Tyresåns sjösystem och rinner via en bäck ned till Ådran.

Rudträsket hör till de äldsta sjöarna i länet. Den ligger på 62 meters höjd över havet och avsnördes till egen sjö för cirka 8000 år sedan. Tillsammans med Ådran har Rudträsket fått internationell uppmärksamhet som studieobjekt för kvartärgeologisk forskning. Sjön har även undersökts ur hydrologisk synpunkt sedan 1950-talet och är därför en viktig referenssjö.

Sjön ligger långt från bebyggelse. Den östra sidan av sjön är brant och berget går direkt ned i sjön. Den västra sidan är flack och gungfly dominerar strandlinjen. Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö (dystrof sjö). Siktdjupet är därför begränsat. Vattnet är naturligt surt och sjön har ingen eller obetydlig förmåga att motstå försurning.

Sedan 1940-talet har Rudträsket stått i forskarnas blickpunkt. Det beror dels på att sjön hyser intressanta växtplanktonformer, dels på att bottensedimenten ovanligt tydligt speglar viktiga skeden av landhöjningsprocessen.

I sjön växer gotlandsag på en av sina få lokaler i länet. Gotlandsagen är en mycket sällsynt växt i östra Svealand och förekommer här bara i näringsfattiga sjöar som ligger över 60 meter över havet. Även vitag finns i sjön.

Sjön har god ekologisk status vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Vattenväxter förekommer ned till sjöns största djup.

Sjön och dess avrinningsområde ingår i ett större område av riksintresse för friluftslivet. Området utgör också en del av Hanvedenkilen inom den regionala grönstrukturen. Promenader, svampplockning och en stilla picknick är de vanligaste fritidsaktiviteterna vid sjön.

Uppdaterad datum: 2023-01-12