Totalkväve Orlången Utlopp - Orlångsån

Spegelblank sjö
Foto: Richard Vestin

Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som bestämmer hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av så kallade blågröna alger (cyanobakterier), som kan utnyttja kväve från luften.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Totalkvävehalten varierar under säsongen.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti , rullande 3-årsmedelvärden.

Datakälla: Stockholm Vatten AB

Kommentar

Orlången är en alltför näringsrik och därmed övergödd sjö med mycket höga totalfosforhalter och höga totalkvävehalter. Totalfosforhalterna i sjön behöver mer än halveras!

Tillståndsklassning

 Extremt höga halter >5000 µg/l
 Mycket höga halter 1250–5000 µg/l
 Höga halter 625–1250 µg/l
 Måttligt höga halter 300–625 µg/l
 Låga halter <300 µg/l