Totalfosfor Orlången Utlopp - Orlångsån

Spegelblank sjö
Foto: Richard Vestin

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor bestämmer därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

En totalfosforhalt över 25-30 µg/l innebär att sjön är övergödd. Vid halter över 25 µg/l sker förändringar i sjöns ekosystem som gör att övergödningen påskyndas och sjön hamnar i en ond spiral.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna (fosfatjoner) och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Datakälla: Stockholm Vatten AB

Kommentar

Orlången är en alltför näringsrik och därmed övergödd sjö med mycket höga totalfosforhalter och höga totalkvävehalter. Totalfosforhalterna i sjön behöver mer än halveras!

Tillståndsklassning

 Extremt höga halter >96 µg/l
 Mycket höga halter 45–96 µg/l
 Höga halter 23–45 µg/l
 Måttligt höga halter 12–23 µg/l
 Låga halter <12 µg/l