Vattenkvalitet Orlången Utlopp - Orlångsån

Spegelblank sjö
Foto: Richard Vestin

Orlången provtas på tre olika platser: i Flemingsbergsviken, utanför Sundby gård samt vid Talludden vid Vidja. Dessa provtagningar sker två gånger per år: i slutet av vintern (februari/mars) och i slutet av sommaren (augusti). Dessutom sker provtagning varje månad vid sjöns utlopp i Orlångsån. En del av resultaten redovisas här i Huddinges miljöbarometer.

Orlången är en alltför näringsrik och därmed övergödd sjö med mycket höga totalfosforhalter och höga totalkvävehalter. Jämför man även med halterna vid Vidja ser näringshalterna ut att ha varit relativt konstanta under de senaste 20 åren. I Flemingsbergsviken har näringshalterna däremot en minskande trend perioden 1997-2011.

Orlången har ett måttligt färgat vatten och en måttligt hög halt av organiskt material och syretärande ämnen. Halterna av klorofyll-a är mycket höga eller extremt höga. Orlången har ett siktdjup på bara 1 meter, betingat av de höga fosfor- och alghalterna. Vattenväxter har hittats ned till 2,2 meters djup, vilket bekräftar det dåliga siktdjupet.