Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur

Foto: Richard Vestin
Foto: Richard Vestin
Delområde SJ1.15.3

Vattenväxter
Under vattenväxtinventeringen av sjöar och vattendrag på Södertörn 1998 hittades följande växtarter i sjön: Vass, säv, skogssäv, bredkaveldun, blomvass, sprängört, gul svärdslilja, videört (strandlysing), besksöta, gul näckros, nordnäckros, gäddnate, rostnate, kransslinga, vattenpilört, vattenaloë, dyblad, andmat, vattenbläddra, stor andmat.

Strandvegetationen består av grönpil, klibbal, jolster, gråvide, asp, ask, videört, fackelblomster, kärrbräken, strätta, knölsyska, strandklo, strandranunkel, kråkklöver, kabbeleka, besksöta, frossört, åkermynta, älgört, brunskära, grenrör.

Musslor
Allmän dammussla.

Trollsländor
Trollsländor har inventerats vid sjöns nordöstra vik vid Holmenstorp-Orlångsjö. Rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, fyrfläckad trollslända

Kräftor
Signalkräfta har planterats in i slutet på 1970-talet efter det att flodkräftorna som tidigare fanns i sjön drabbats av kräftpest.

Fiskar
I sjön förekommer fiskarter som nors, gädda, mört, sarv, sutare, benlöja, björkna, braxen, ruda, lake, abborre, gös och gärs. Gäddor med en längd av 40-70 cm är 4-5 år gamla (2005).

Fåglar
Häckande fågelarter vid Orlången är bland annat skäggdopping, knölsvan, kanadagås, gräsand, sothöna, vattenrall (ej årlig), fiskgjuse, brun kärrhök, tofsvipa, drillsnäppa, fisktärna, fiskmås, stjärtmes, mindre hackspett, rörsångare, sävsångare, kärrsångare (ej årlig) och näktergal. 1991 häckade ett par gulärla vid Balingsta och ett par tranor har funnits kring sjön under häckningstid under tiotalet år.

Regelbundet ser man fiskgjuse, häger, storskrake och storskarv fiska i sjön. Silltrut, havstrut, gråtrut uppehåller sig gärna på sjön mellan födosöken på Sofielunds återvinningsanläggning.
Orlången är ingen typisk fågelsjö, men har några vegetationsrika vikar med ett tämligen rikt fågelliv. Förekomsten av brun kärrhök, fisktärnekolonin och mindre hackspett är intressanta.
Vikarna i sjön är ofta uppehållsplatser för vigg, knipa och sällsynt även salskrake. Då och då ses havsörn jaga i sjön.

Däggdjur
Vassvikarna i området Ebbadal-Gladövik och Orlångens nordostligaste vik vid Orlångsjö-Holmenstorp, samt Flemingsbergsviken är nyckelbiotoper för fladdermöss. Nordisk fladdermus, gråskimlig fladdermus, vattenfladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus, långörad fladdermus och mustasch- eller brandts fladdermus. Bävern bor åter i sjön. Uttern är tillbaka.

Uppdaterad datum: 2020-02-05