Gå direkt till sidans innehåll

Tillsyn av industriområden

Tillsyn SJ1.15.10
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Länsstyrelsen har tillsyn gällande de äldre deponierna på Sofielund och den pågående återvinningsanläggningen. Sofielund har tidigare haft problem med sin hantering av dagvatten och lakvatten, varför tillsynen har en stor inverkan på att föroreningar inte läcker från anläggningen och rinner ut i Orlången via Kärrsjöbäcken och Ebbadalsdiket.

Källorna till fosfor i industriområdena kommer främst från dagvatten och spillvatten. Dagvatten från området leds via dagvattenledningar och vattendrag ut i Ebbadalsdiket och Orlången. Spillvattnet går via ledningar till Henriksdals reningsverk.

I Gladö industriområde har de verksamheter som bedriver förorenande verksamhet t ex oljeavskiljare och särskilda dagvattenlösningar. Miljötillsynsavdelningen ställer krav på att funktionskontroll görs och att tömning sker regelbundet av dessa. Tillsynen har således en positiv inverkan gällande belastningen på sjön.

I Flemingsbergs- och Glömstadalens industriområden finns bl.a. en bilskrotsverksamhet och andra mindre verkstäder och småindustrier som inte anses vara kraftigt förorenande. Bilskroten har oljeavskiljare kopplad till vissa av uppställningsytorna, men i övrigt finns det inte någon fördröjning eller lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i området. När verksamheterna inte är kraftigt förorenande ställs inga allmänna krav på fördröjning eller LOD. Därför har tillsynen i detta fall en begränsad inverkan gällande just fosforreduktion.

Fosforreduktion
Stor positiv inverkan gällande Sofielund.
Positiv inverkan gällande Gladö industriområde.
Liten positiv inverkan gällande Flemingsbergs- och Glömstadalens industriområden.

Ansvarig organisation
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30