Gå direkt till sidans innehåll

Orlången

Foto: Richard Vestin
Foto: Richard Vestin
Huvudområde SJ1.15

Orlången ligger mitt i Huddinge kommun, i hjärtat av Orlångens naturreservat. Sjön ligger i ett vackert böljande odlingslandskap och är ett givet utflyktsmål. Orlången är den näststörsta sjön i Tyresåns sjösystem. Den är också den nästmest övergödda sjön inom Tyresån och dess näringsrika vatten påverkar alla sjöar nedströms.

Orlången är en sådan större sjö som räknas som en så kallad vattenförekomst och den omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna innebär att sjön ska nå god vattenstatus år 2033. För att uppnå detta behöver näringshalterna i sjön mer än halveras!

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Det som avgör sjöns status är att den länge har fått ta emot hög näringstillförsel från bebyggda områden. Under perioden 1939-1976 leddes lakvatten från Sofielunds avfallsanläggning till Orlången. Lakvatten har kommit till Orlången även senare under 1990- och 2000-talen. Även annat spillvatten har återkommande bräddat från ledningsnätet och hamnat i vatten- och markområden. Spillvattenledningar finns från Gladö industriområde till Ebbadal och i bebyggelsområdena nordväst om Flemingsbergsviken.

I de gamla fritidshusområdena Vidja och Gladö kvarn leder ökad grad av åretruntboende vanligen till ökad användning av vatten och därmed behov av avlopp. Sådana så kallade enskilda avlopp kräver tillstånd och vanligen medges sluten tank för de som vill ha vattenklosett (WC) och en infiltrationsanläggning dit bad-, disk- och tvättvattnet kan ledas. Det är viktigt att ha godkända avloppslösningar, för att inte förorena dricksvattnet, bäckar eller sjön.

De större inloppen till sjön är via Flemingsbergsviken och Kvarnbäcken/Ebbadalsdiket. Det är via Kvarnbäcken/Ebbadalsdiket som vatten kommer från de uppströms liggande sjöarna Kvarnsjön (Gladö), Hacksjön och Kärrsjön. Även Mörtsjön avrinner till Orlången, men vid Balingsta. Orlångens utlopp ligger i den nordöstra delen av sjön och går till Ågestasjön. Sedan slutet av 1800-talet sker utloppet via den grävda Orlångsån. Det gamla, naturliga utloppet, låg längre österut och gick från Fräkenbotten, via Söderån och Pumphusängen, till Ågestasjön. En del vatten sipprar fortfarande fram här.

Orlångens naturliga tillrinningsområde har minskats i nordväst genom att Glömstadalgången har letts om till Albysjöns och därmed Mälarens tillrinningsområde.

Uppdaterad datum: 2023-01-12