Gå direkt till sidans innehåll

Genomföra åtgärder i Ebbadalsdikets avrinningsområde

Fysisk åtgärd SJ1.15.8
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2027

En förstudie har gjorts med förslag på åtgärder för att minska näringsbelastningen till sjön Orlången via Ebbadalsdiket. Föreslagna åtgärder är en större damm intill huvudfåran i Ebbadalsdiket som enligt beräkningar årligen skulle kunna reducera fosforbelastningen med cirka 50 kg. Alternativt kan den befintliga huvudfåran breddas och fördjupas för att på så sätt skapa dikesdammar i huvudfåran. Beräkningar visar att genom att seriekoppla tre dikesdammar uppnås en årlig fosforreduktion på cirka 70 kg.

Förutom i Ebbadalsdikets huvudfåra utreds och redovisas ett flertal olika mindre åtgärder. Eftersom tidigare genomförd provtagning har visat att dagvatten från industriområdet har ett reningsbehov rekommenderas att även åtgärd görs nära källan, antingen en damm eller ett avsättningsmagasin med filter. Slutligen rekommenderas att ett slutet uppsamlingssystem anordnas för att omhänderta bräddvatten från Ebbadals pumpstation, så att bräddningar ut i Ebbadalsdiket från pumpstationen undviks i framtiden.

Resultat

Åtgärderna presenterade i förstudien har visat sig inte kunna genomföras. En större våtmark samt två fosfordammar planeras istället. Åtgärderna projekteras under 2022 och genomförs under 2023-2024.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-05-30