Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Öran

Delområde SJ1.27.3

Vattenväxter
Vattenväxter har inventerats 1998 och 2006. Öran har hög ekologisk status vad gäller sammansättningen av vattenväxter. Följande finns i sjön: Vass, säv, sjöfräken, bredkaveldun, videört, vattenklöver, gul näckros, vit näckros, gäddnate, rostnate, hårslinga, sydbläddra/vattenbläddra, notblomster, strandpryl, styvt braxengräs, löktåg och knapptåg.

Strandvegetationen består av klibbal, jolster, asp, björk, gran, tall, ek, pors, brakved, gråvide, pors, blåtåtel, trådstarr, hirsstarr, flaskstarr, ljung och lingon. Trådstarren är en karaktärsväxt för näringsfattiga marker.

Bottenfauna
Det bottenlevande djurlivet är undersökt 1977, 1987, 1993, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2010. Undersökningen 1977 visade att faunan var svårt försurningsskadad, men redan 1987 återfinns flera försurningskänsliga arter. 1987 påträffades den mycket sällsynta nattsländan Tricholeichiton fagesii. Efter inventeringen 2000 konstateras det åter att Öran hyser en mycket rik bottenfauna och att sjön har mycket höga naturvärden. Öran anses hysa den rikaste bottenfaunan av alla kalkade sjöar i Stockholms län. År 2010 anges Öran ha hög ekologisk status med avseende på bottenfauna enligt vattendirektivets klassificering. Sammantaget bedömdes bottenfaunan i Öran hysa höga eller mycket höga naturvärden. Sjön bedömdes inte vara påverkad av försurning, näringsämnen eller organiskt material.

Snäckor
Gyraulus crista.

Kräftor
Öran är den enda kvarvarande sjön i Huddinge kommun, där flodkräftan kan finnas kvar. Vid inventering påträffades den senast år 2003. Den hittades inte vid kräftinventeringen 2006, vilket visar på ett obefintligt eller mycket svagt bestånd. Utsättning av signalkräftor får inte ske i Öran eller dess närhet!

Båtar och fiskeredskap som tas till sjön från annat vattenområde måste vara snustorra eller desinficerade. Tänk på att inte kasta kräftskal i sjön efter en kräftmåltid.

Groddjur
Padda och vanlig groda har observerats vid sjön. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Fiskar
I sjön förekommer naturligt fiskarter som gädda, abborre, mört, sarv, sutare och gers.

Fåglar
Förekommande fåglar i sjön är gräsand, fiskmås, knipa, storlom, drillsnäppa, kanadagås och fiskgjuse. Regelbundet födosöker häger i sjön.

Däggdjur
Bäver finns i sjön.

Uppdaterad datum: 2017-11-24