Gå direkt till sidans innehåll

Öran

Huvudområde SJ1.27

Öran ligger i Hanveden i kommunens södra del och delas mellan Haninge och Huddinge kommuner. Öran är en större, näringsfattig skogssjö. Den är till och med tidvis mycket näringsfattig (ultraoligotrof). Den tillhör en av landets mest värdefulla sjöar ur naturvårdssynpunkt!

Bra vattenkvalitet, naturlig hydrologi, orörda våtmarker och mångformighet – bidrar till att göra Öran mer artrik än vad man skulle förvänta sig av en näringsfattig sjö. Detta gör sjön ovanlig, kanske unik och mycket skyddsvärd.

Sjön har varit svårt försurningsskadad, men har tack vare regelbundna kalkningar sedan 1980-talet kunnat återhämta sig. Öran är inte längre försurningsskadad och har nu hög ekologisk status.
Örans växt och djurliv är på många sätt typiskt för näringsfattiga skogssjöar, men djurlivet är här rikare än vanligt.

Öran har varit Huddinges sista sjö med inhemsk flodkräfta. Sedan år 2003 har flodkräfta inte påträffats vid inventeringar, varför flodkräftan kan vara borta. Försurning, kräftpest eller en kombination av dessa båda kan vara orsaken. Bottnarna i strandzonen lämpar sig däremot
mycket väl för kräftor, varför en återintroduktion av flodkräfta har goda
möjligheter att lyckas. Den amerikanska arten signalkräfta behöver undvikas helt.

Med sin ursprungliga, oexploaterade strand, många små öar, orörda hällmarker, sumpskogar, öppna våtmarker och småflikiga strandlinje är Öran en mycket mångformig sjö.

Uppdaterad datum: 2023-07-04