Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Mörtsjön

Ko vid en sjö
Foto: Richard Vestin
Delområde SJ1.14.3

Vattenväxter
Mörtsjön har en god ekologisk vattenstatus (2009) vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. De vanligaste av dessa arter i sjön är glans-/mattslinke och stor näckmossa, följt av gul näckros och gäddnate. Fiskekrokmossa är den vattenväxt som hittades på det största djupet - 2,4 meter.

I sjön finns vass, säv, smalkaveldun, sjöfräken, skogssäv, sjöranunkel, gul svärdslilja, sprängört, svalting, kråkklöver, vattenmåra, vattenklöver, gul näckros, nordnäckros, gäddnate, krusnate, vattenbläddra, glans-/mattslinke, späd-/nordslinke och stor näckmossa. Sjön behöver inventeras avseende späd-/nordslinke, för att klargöra vilken av arterna som finns här. Spädslinke är nämligen rödlistad.

På stränderna finns bland annat pors, brakved, olvon, gråvide, svartvide, bunkestarr, slokstarr, flaskstarr, brunskära, älggräs, strandklo, topplösa, videört, fackelblomster, kärrsilja, frossört, kärrviol, kärrbräken och majbräken.

Musslor
Allmän dammussla.

Snäckor
Örondammsnäcka, stor dammsnäcka.

Trollsländor
Trollsländelarver inventerades i Södertörns sjöar och vattendrag 2000-2001. I Mörtsjön hittades under inventeringen arterna: rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, större kustflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända och fyrfläckad trollslända.

Fiskar
I sjön förekommer naturligt gädda, abborre, mört, sarv, sutare och ruda. Spegelkarp och fjällkarp har planterats in 1993 av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt.

Kräftor
Flodkräfta fanns tills Mörtsjön drabbades av kräftpest 1979. Numera finns den amerikanska signalkräftan i sjön.

Groddjur
Vanlig groda samt padda har observerats vid sjön. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Fåglar
Vanligt förekommande fåglar i sjön är gräsand, knipa och fiskmås.
Regelbundet födosöker häger, storskrake och fiskgjuse i sjön. Ibland kommer även storlommen och fiskar i sjön.

Där stränderna har en anslutande strandskog med gråvide, sälg, asp och klibbal förekommer även stjärtmes och mindre hackspett.

Däggdjur
Nordisk fladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus och mustasch- eller brandts fladdermus har observerats vid Balingsta gård. Alla Sveriges fladdermöss är fridlysta.

Uppdaterad datum: 2017-11-24