Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Mälaren

Delområde SJ1.13.3

Vattenväxter
Vattenväxterna i vattnet längs Vårbystranden har inventerats 1998 och 2000. Sand- och grusbottnarna i området har stor artrikedom och förekomster av rödlistade och sällsynta arter. Vass, säv, bredkaveldun, blomvass, svalting, hästskräppa, strandpryl, styvt braxengräs, vekt braxengräs, nålsäv, slamkrypa, korsslamkrypa, borstnate, gräsnate, ålnate, hybrid mellan gräsnate och ålnate, spädnate, bandnate, axslinga, hårslinga, vattenpilört, pilblad, smal vattenpest, hornsärv, hårsärv och höstlånke.

På stranden förekommer bland annat grönpil, klibbal, ask, asp, alm, björk, gran, sälg, jolster, gråvide, svartvide, hägg, olvon, älgört, brunskära, strandklo, videört, frossört, fackelblomster, knölsyska, kärrsilja, kärrviol, kärrbräken, majbräken och bunkestarr.

Musslor
Allmän dammussla finns vid Vårbybadet. Källa: Inventering av musselfaunan inom Södertörnsområdet, Stockholms län. 2002. Manus.

Kräftor
Mälaren var den första sjön i Sverige som drabbades av kräftpest. Detta skedde 1907. Importen av kräftor var betydande vid den tiden och vid Kornhamnstorg, i Stockholm, kastades döda smittbärande kräftor i vattnet. Smittan kom, troligen med amerikanska kräftor, till södra Europa år 1860 och spreds därifrån vidare. Båtar som trafikerade Mälaren med kräftor i lasten spred pesten längre in i sjön. Mälarens mycket goda bestånd av flodkräfta dog ut på kort tid. Sedan dess finns införd signalkräfta i sjön.

Groddjur
Vanlig groda och padda. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Fiskar
Mälaren har 33 naturligt förekommande fiskarter, vilket gör den till Sveriges artrikaste sjö med avseende på fisk. Flera av arterna är rödlistade, t ex asp, hornsimpa, harr och nissöga. Nissöga förekommer bland annat i Albysjön. Hornsimpan anses vara en kvarleva (relikt) från den tid Mälaren var en havsvik.

Vanligt förekommande fiskar i Vårbyfjärden är: gädda, abborre, mört, sarv, björkna, braxen, benlöja, nors, gös, lake, sutare och ruda.

Fåglar
Vanligt förekommande fåglar i Vårbyfjärden är gräsand, sothöna, knipa, storskrake, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, silltrut, storskarv, skäggdopping, knölsvan, drillsnäppa och häger. Ibland kan storlom och rörhöna ses. Regelbundet födosöker havsörn och fiskgjuse på fjärden.

Där stränderna har en anslutande strandfuktskog förekommer stjärtmes, näktergal och mindre hackspett.

Däggdjur
Nordisk fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus och mustasch- eller brandts fladdermus finns vid Vårbyfjärden.

Uppdaterad datum: 2017-11-24