Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm skoltomt Högmoravägen

Fysisk åtgärd SJ1.12.12
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 12
Det huvudsakliga dagvattenavledningsstråket norrut genom Högmora passerar ett skålformat område som idag nyttjas som etableringsområde för den pågående VA-utbyggnaden. I "Detaljplan för område kring Högmoravägen, delområde II" har platsen planlagts för skola, förskola, bollplan och lekplats. I planbeskrivningen anges att makadamdiken ska anläggas utmed gator och rening anordnas i Magelungens strandzon vid huvuddikets liksom ett annat dikes mynning. Området för reningsåtgärderna anges i planen. Det förefaller dock osäkert om fosfor verkligen kommer att hindras från att nå Magelungen genom diffus spridning i den relativt smala strandzonen. Planlagda ändamål för skoltomten bör vara förenliga med en dagvattendamm både vad gäller yta och funktion, varför det föreslås att en sådan utreds. En dagvattendamm skulle endast ta i anspråk en liten del av skoltomten och bör utredas i samråd med planhandläggare och projektledare för genomförande av Högmora 1.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-21