Magelungen

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommun. Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till år 2027. Magelungens nuvarande status är "Otillfredställande".

Huddinge kommun har ingen egen provtagning av sjön Magelungen. Provtagningarna sköts här av Stockholm Vatten AB och redovisas i Stockholms Miljöbarometer, se länk nedan. Provtagningspunkten som redovisas i Stockholms Miljöbarometer ligger sydost om Fållan.

Under september till oktober 2021 utförs fosforfällning i Magelungen i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, SVOA.

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Fällningsbehandlingen är en del av kommunens arbete med att öka vattenkvaliteten för att kunna nå EU:s krav om god vattenstatus.

Åtgärden innebär att aluminiumsalt läggs ner i vattnet från en specialbyggd pråm i de djupaste delarna av sjöarna. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när förhållandena ändras.

Fosforfällningen i Magelungen har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Vattenresurs utför fällningen av Magelungen, för mer information läs här:

https://www.vattenresurs.se/

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!