Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Lissmasjön

Delområde SJ1.9.3

Vattenväxter
Ett brett vassbälte omgärdar sjön och säv förekommer tätt i själva sjön. Bredkaveldun och sjöfräken finns i partier. I vattenmassan dominerar trubbnate och vattenbläddra 1998 och glans-/mattslinke, vattenblink och hornsärv 2009. Påtagliga förekomster finns av gul näckros, vit näckros, gäddnate, vattenklöver, vattenmåra, stor andmat och hundstarr. Dyblad, andmat, korsandmat, hästsvans, obestämd igelknopp förekommer också liksom vattenstjärna - en mossa som flyter på ytan.

Strandvegetationen består av klibbal, grönpil, alm, ask, sälg, jolster, asp, björk, gråvide, svartvide, ek, gul svärdslilja, fackelblomster, kabbeleka, svalört. Ovanliga strandväxter som hittats vid sjön är nickskära, sotigelknopp och rosenpilört.

Källa: Inventering av vattenväxter i Södertörns sjöar och vattendrag 1998. Tyresåns vattenväxtinventering 2009.

Snäckor
Örondammsnäcka, stor dammsnäcka, kölad skivsnäcka. Källa: Inventering av musselfaunan inom Södertörnsområdet 2002

Trollsländor
Trollsländelarver inventerades 2000-2001 och då hittades: brun mosaikslända, svart ängstrollslända, blodröd ängstrollslända, gulfläckad ängstrollslända. Blå jungfruslända, blåbandad jungfruslända, allmän smaragdflickslända, bred trollslända, höstmosaikslända och vårmosaikslända har observerats senare.

Groddjur
Vanlig groda, åkergroda, padda, större samt mindre vattensalamander.

Fiskar
Gädda, mört, sutare, ruda.

Fåglar
Vanliga häckande fåglar i och vid sjön är skrattmås, sothöna, gräsand, brunand, knipa, kricka, tofsvipa, enkelbeckasin, ängpiplärka, kanadagås, steglits, stare, sädesärla, björktrast, koltrast, taltrast, rödvingetrast, kattuggla, ormvråk. Trana och sångsvan häckar med var sitt par. Skrattmåskolonin är Södertörns största.

Mer ovanliga fåglar som regelbundet förekommer här är rödbena, vattenrall, rörhöna, skogssnäppa, skedand, årta, bläsand, lärkfalk, bivråk, gök, törnskata, stenskvätta, buskskvätta, dubbeltrast. Sydlig gulärla har häckat regelbundet på maderna men ej sedan 2011.

Regelbundet gästar/rastar: havsörn, brun glada, stenfalk, blå kärrhök, brushane, ljungpipare, blåhake, lappsparv, gransångare.

Där stränderna har en anslutande strandskog förekommer även stjärtmes, mindre hackspett, entita och näktergal.

Däggdjur
Nordisk fladdermus, gråskimlig fladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus och mustasch- eller brandts fladdermus är observerade vid Lissmasjön under 1990-talet.
Bävern är tillbaka i sjön med egen hydda.

Uppdaterad datum: 2017-11-24