Gå direkt till sidans innehåll

Lissmasjön

Lissmasjön
Huvudområde SJ1.9

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Vass kantar sjön utanför den välbetade strandmaden och säv förekommer i större delen av sjön. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Uppströms Lissmasjön ligger flera näringsfattiga sjöar: Ådran, Rudträsket, Trehörningen i Hanveden samt Ormputten. Lissmasjön med omgivningar är naturreservat.

Om Lissmasjön

Lissmadalgången har ett varierat odlingslandskap med strandbete, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker och öppna diken. Åkermarkerna utgörs främst av slåtter- och/eller betesvallar. De omgivande skogspartierna har ett stort inslag av ek och hassel.

Området är högt klassat i länsstyrelsens våtmarksinventering. Området är en del av ett riksintresse för friluftslivet (Ågesta-Lida). Hela området ingår i en värdekärna i den regionala grönstrukturen för Stockholmsregionen. Huddinge kulturmiljöinventering anger Lissmasjön med hela sin dalgång som en värdefull natur- och kulturlandskapsmiljö. Lissmadalgångens övre del hör till Huddinges mest värdefulla naturområden avseende vetenskaplig naturvård.

Lissmasjön har mycket höga värden för fågellivet med en rad ovanliga häckfåglar, både i och kring sjön och längs Lissmaån med de betade fuktängarna. Förekomsten av den rödlistade sydliga gulärlan är jämte Ågestasjön länets största. Här finns bland annat också en av länets största skrattmåskolonier.

Det friluftsliv som Lissmasjön främst bjuder på är promenader med naturupplevelser och fågelskådning. Fågeltorn finns vid sjöns nordöstra strand. Sjön är inte lämplig för bad.

Växter & djur

Vattenväxter

Ett brett vassbälte omgärdar sjön och säv förekommer tätt i själva sjön. Bredkaveldun och sjöfräken finns i partier. I vattenmassan dominerar trubbnate och vattenbläddra 1998 och glans-/mattslinke, vattenblink och hornsärv 2009. Påtagliga förekomster finns av gul näckros, vit näckros, gäddnate, vattenklöver, vattenmåra, stor andmat och hundstarr. Dyblad, andmat, korsandmat, hästsvans, obestämd igelknopp förekommer också liksom vattenstjärna - en mossa som flyter på ytan.

Strandvegetationen består av klibbal, grönpil, alm, ask, sälg, jolster, asp, björk, gråvide, svartvide, ek, gul svärdslilja, fackelblomster, kabbeleka, svalört. Ovanliga strandväxter som hittats vid sjön är nickskära, sotigelknopp och rosenpilört.

Källa: Inventering av vattenväxter i Södertörns sjöar och vattendrag 1998. Tyresåns vattenväxtinventering 2009.

Snäckor

Örondammsnäcka, stor dammsnäcka, kölad skivsnäcka. Källa: Inventering av musselfaunan inom Södertörnsområdet 2002

Trollsländor

Trollsländelarver inventerades 2000-2001 och då hittades: brun mosaikslända, svart ängstrollslända, blodröd ängstrollslända, gulfläckad ängstrollslända. Blå jungfruslända, blåbandad jungfruslända, allmän smaragdflickslända, bred trollslända, höstmosaikslända och vårmosaikslända har observerats senare.

Groddjur

Vanlig groda, åkergroda, padda, större samt mindre vattensalamander.

Fiskar

Gädda, mört, sutare, ruda.

Fåglar

Vanliga häckande fåglar i och vid sjön är skrattmås, sothöna, gräsand, brunand, knipa, kricka, tofsvipa, enkelbeckasin, ängpiplärka, kanadagås, steglits, stare, sädesärla, björktrast, koltrast, taltrast, rödvingetrast, kattuggla, ormvråk. Trana och sångsvan häckar med var sitt par. Skrattmåskolonin är Södertörns största.

Mer ovanliga fåglar som regelbundet förekommer här är rödbena, vattenrall, rörhöna, skogssnäppa, skedand, årta, bläsand, lärkfalk, bivråk, gök, törnskata, stenskvätta, buskskvätta, dubbeltrast. Sydlig gulärla har häckat regelbundet på maderna men ej sedan 2011.

Regelbundet gästar/rastar: havsörn, brun glada, stenfalk, blå kärrhök, brushane, ljungpipare, blåhake, lappsparv, gransångare.

Där stränderna har en anslutande strandskog förekommer även stjärtmes, mindre hackspett, entita och näktergal.

Däggdjur

Nordisk fladdermus, gråskimlig fladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus och mustasch- eller brandts fladdermus är observerade vid Lissmasjön under 1990-talet.
Bävern är tillbaka i sjön med egen hydda.

Uppdaterad datum: 2023-07-04