Lissmasjön


Foto: Thomas Strid

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Vass kantar sjön utanför den välbetade strandmaden och säv förekommer i större delen av sjön. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Uppströms Lissmasjön ligger flera näringsfattiga sjöar: Ådran, Rudträsket, Trehörningen i Hanveden samt Ormputten.

Lissmadalgången har ett varierat odlingslandskap med strandbete, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker och öppna diken. Åkermarkerna utgörs främst av slåtter- och/eller betesvallar. De omgivande skogspartierna har ett stort inslag av ek och hassel.

Området är högt klassat i länsstyrelsens våtmarksinventering. Området är en del av ett riksintresse för friluftslivet (Ågesta-Lida). Hela området ingår i en värdekärna i den regionala grönstrukturen för Stockholmsregionen. Huddinge kulturmiljöinventering anger Lissmasjön med hela sin dalgång som en värdefull natur- och kulturlandskapsmiljö. Lissmadalgångens övre del hör till Huddinges mest värdefulla naturområden avseende vetenskaplig naturvård.

Lissmasjön har mycket höga värden för fågellivet med en rad ovanliga häckfåglar, både i och kring sjön och längs Lissmaån med de betade fuktängarna. Förekomsten av den rödlistade sydliga gulärlan är jämte Ågestasjön länets största. Här finns bland annat också en av länets största skrattmåskolonier.

Det friluftsliv som Lissmasjön främst bjuder på är promenader med naturupplevelser och fågelskådning. Fågeltorn finns vid sjöns nordöstra strand. Sjön är inte lämplig för bad.

Kortfakta:
Höjd över havet: ca 25 m
Sjöyta (inkl öar): ca 22 ha, varierande
Största djup: drygt 1,1m
Avrinningsområdets storlek: 740 ha
Sjövolym: 0,17 Mm3
Uppehållstid: 15 dygn