Gå direkt till sidans innehåll

Växter och djur Långsjön i Segeltorp

Delområde SJ1.11.3

Vattenväxter
Vass, säv, smalkaveldun, gul näckros, vit näckros, vattenpilört, gäddnate, gul svärdslilja, missne, getraggsalg, grönalger. Strandvegetationen består av klibbal, asp, björk, gran, tall, gråvide, strandklo, topplösa, kråkklöver, fackelblomster, vattenmärke, blomvass, vasstarr, slokstarr.

Groddjur
Långsjön en av Stockholms stads främsta fortplantningslokaler för groddjur. Här finns mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. Groddjuren kring Långsjön har inventerats 1992, 1993, 1996 och 2008 . Lekperiod för mindre vattensalamander är april-juni, vanlig groda och åkergroda april-maj och padda april-juni.

Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Kräftor
Långsjön fick kräftpest 1984. Signalkräfta planterades ut 1988. Utplantering har även skett 1991.

Fiskar
Fiskarter som bedöms ha en naturlig förekomst i sjön är gädda, abborre, mört, sarv, braxen, ruda, sutare och gärs. Gädda har dock stödutsatts. Gösen, som hör till den svenska fiskfaunan är inplanterad i Långsjön. Kända främmande fiskarter som har planterats ut är karp av formerna fjällkarp och spegelkarp.

Långsjöns fiskbestånd, framför allt mört och ruda, har decimeringstrålats vid två tillfällen, 1995 och 1998. Gös har utplanterats 1995-1999 för att förstärka rovfiskbeståndet. Provfisket 1999 visar att gösen har reproducerat sig i sjön.

Fåglar
I sjön häckar knölsvan, gräsand, skäggdopping, sothöna och den mindre allmänna rörhönan. Ofta ses även skrattmås, fiskmås, gråtrut, silltrut och kanadagås. Fåglar som ibland besöker sjön är vigg, fisktärna, brunand, bläsand och sällsynt även småfläckig sumphöna.

Däggdjur
Vattenfladdermus har observerats vid ett flertal tillfällen.Samtliga Sveriges fladdermusarter är fridlysta.

Uppdaterad datum: 2020-02-05