Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Kvarnsjön - Lissma

Vattenklöver i Kvarnsjön (Lissma). Foto: RV
Vattenklöver i Kvarnsjön (Lissma). Foto: RV
Delområde SJ1.7.3

Kvarnsjön med dess omgivningar är ett Natura 2000-område, vilket betyder att dess naturmiljöer är värdefulla i ett Europa-perspektiv. De utpekade naturmiljöerna som ska bevaras är de öppna mossarna, kärren, gungflyet, den dystrofa sjön med småvatten och slutligen skogsbevuxen myrmark. Området är skyddat som Lännaskogens naturreservat.

Vattenväxter
Kvarnsjön i Lissma har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter (2009). Det innebär att sjön har de vattenväxter en näringsfattig sjö på sin höjd över havet (50 m) bör ha. Dybläddra, dvärgbläddra, gul näckros, vit näckros och kärrkrokmossa är de funna vattenväxter som kategoriserar sjöns tillstånd. Kärrkrokmossan är den vattenväxt som hittades på det största djupet - 1,4 meter.

Andra vattenväxter i sjön är: sjöfräken, bredkaveldun, vitag, ältranunkel och vattenklöver. På sjöbotten förekommer även två arter av vitmossa (Sphagnum fallax och S. palustre).

Strandvegetationen består av klibbal, tall, asp, björk, gran, ljung, lingon, blåbär, odon, pors, skvattram, tranbär, rosling, rundsileshår, kråkklöver, kärrsilja, blåtåtel, tuvull, ängsull, veketåg, flaskstarr, trådstarr, stjärnstarr, gråstarr, topplösa, vattenmåra och kärrviol.

Trollsländor
I Kvarnsjön finns följande trollsländor: smaragdflickslända, rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, mörk lyrflickslända, starrmosaikslända, brun mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända, bred kärrtrollslända, myrtrollslända, nordisk kärrtrollslända, citronfläckad kärrtrollslända, fyrfläckad trollslända, svart ängstrollslända och blodröd ängstrollslända.

Den citronfläckade kärrtrollsländan är med på EU:s lista över skyddsvärda djur och växter i Europa. Kvarnsjön i Lissma är en av Huddinges artrikaste trollsländemiljöer (16 arter).

Fiskar
I Kvarnsjön förekommer abborre, gädda och ruda.

Groddjur
Vanlig padda har observerats vid sjön. Alla Sveriges groddjur och kräldjur är fridlysta.

Fåglar
Vid sjön häckar bland annat knipa, skogssnäppa och drillsnäppa. Regelbundet besöker sångsvan, trana, häger och kanadagås sjön.

I omgivningarna finns fågelarter som orre, järpe och nattskärra och en tät population av dubbeltrast. En hel del rovfåglar som duvhök, ormvråk, bivråk, lärkfalk och brun kärrhök finns också i omgivningarna.

Uppdaterad datum: 2017-11-24