Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mg HCO3/l)

Indikator SJ1.7.1.11b

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Uppdaterad datum: 2022-08-20