Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnsjön i Lissma

Kvarnsjön i Lissma
Foto: Richard Vestin
Huvudområde SJ1.7

Kvarnsjön i Lissma är en grund och näringsfattig skogssjö av brunvattentyp. Den omges av främst mager tallhällmark och myrmark. Kvarnsjön avrinner söderut genom ett dämme och vidare genom en gammal kvarndamm ned till Lissmaån och sedan vidare till Drevviken. Kvarnsjön ingår i Tyresåns sjösystem.

Kvarnsjön med omgivningar är Natura 2000-område och ingår i Lännaskogens naturreservat.

Om Kvarnsjön i Lissma

Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö (dystrof sjö). Det brunfärgade vattnet gör att siktdjupet är begränsat. Den grunda sjön växer på sikt igen med gungflyn. Dess nordöstra del är redan till stor del igenväxt. En kvarvarande vattenspegel i denna del bildar en egen liten tjärn. I själva sjön finns också öar av gungflymattor med små tallar på. Gungflyet består av vitmossemattor i vilka kärlväxter, såsom sileshår och tranbär samt tuvull och starrar, växer.

Sjön har hög ekologisk status vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Här finns en av Huddinges artrikaste trollsländemiljöer.

Kvarnsjön med omgivningar är ett Natura 2000-område. Det betyder att den har höga naturvärden i ett europeiskt perspektiv och ingår i dess nätverk av skyddad natur. Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) är en av de arter som särskilt ska skyddas här.

Sjön och omgivningen ingår i Lännaskogens naturreservat och har särskilda föreskrifter som hindrar skogsbruk. Området är också av riksintresse för det rörliga friluftslivet och ingår i Hanvedenkilen inom den regionala grönstrukturen. På hösten lägger sig isen tidigt på sjön och många stockholmare har årets skridskopremiär här. Promenader, sportfiske, bad från klippor, svampplockning och en stilla picknick är de vanligaste fritidsaktiviteterna vid sjön.

Växter & djur

Kvarnsjön med dess omgivningar är ett Natura 2000-område, vilket betyder att dess naturmiljöer är värdefulla i ett Europa-perspektiv. De utpekade naturmiljöerna som ska bevaras är de öppna mossarna, kärren, gungflyet, den dystrofa sjön med småvatten och slutligen skogsbevuxen myrmark. Området är skyddat som Lännaskogens naturreservat.

Vattenväxter

Kvarnsjön i Lissma har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter (2009). Det innebär att sjön har de vattenväxter en näringsfattig sjö på sin höjd över havet (50 m) bör ha. Dybläddra, dvärgbläddra, gul näckros, vit näckros och kärrkrokmossa är de funna vattenväxter som kategoriserar sjöns tillstånd. Kärrkrokmossan är den vattenväxt som hittades på det största djupet - 1,4 meter.

Andra vattenväxter i sjön är: sjöfräken, bredkaveldun, vitag, ältranunkel och vattenklöver. På sjöbotten förekommer även två arter av vitmossa (Sphagnum fallax och S. palustre).

Strandvegetationen består av klibbal, tall, asp, björk, gran, ljung, lingon, blåbär, odon, pors, skvattram, tranbär, rosling, rundsileshår, kråkklöver, kärrsilja, blåtåtel, tuvull, ängsull, veketåg, flaskstarr, trådstarr, stjärnstarr, gråstarr, topplösa, vattenmåra och kärrviol.

Trollsländor

I Kvarnsjön finns följande trollsländor: smaragdflickslända, rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, mörk lyrflickslända, starrmosaikslända, brun mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända, bred kärrtrollslända, myrtrollslända, nordisk kärrtrollslända, citronfläckad kärrtrollslända, fyrfläckad trollslända, svart ängstrollslända och blodröd ängstrollslända.

Den citronfläckade kärrtrollsländan är med på EU:s lista över skyddsvärda djur och växter i Europa. Kvarnsjön i Lissma är en av Huddinges artrikaste trollsländemiljöer (16 arter).

Fiskar

I Kvarnsjön förekommer abborre, gädda och ruda.

Groddjur

Vanlig padda har observerats vid sjön. Alla Sveriges groddjur och kräldjur är fridlysta.

Fåglar

Vid sjön häckar bland annat knipa, skogssnäppa och drillsnäppa. Regelbundet besöker sångsvan, trana, häger och kanadagås sjön.

I omgivningarna finns fågelarter som orre, järpe och nattskärra och en tät population av dubbeltrast. En hel del rovfåglar som duvhök, ormvråk, bivråk, lärkfalk och brun kärrhök finns också i omgivningarna.

Bottensediment

Bottensubstrat

Fin- och grovdetritus.

Uppdaterad datum: 2023-07-04