Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Kvarnsjön - Gladö

Sjö och en brygga
Foto: Maja Brand
Delområde SJ1.6.3

Vattenväxter
Under vattenväxtinventeringen 1998 av Södertörns sjöar och vattendrag hittades följande växter i sjön: Vass, säv, sjöfräken, notblomster, smalkaveldun, igelknopp, strandranunkel, pilblad, vattenpilört, strandpryl, nålsäv, sydlig knappsäv, vit näckros, gäddnate, kransslinga, hårslinga. Notblomster, strandpryl, nålsäv, sydlig knappsäv mfl växer endast i näringsfattiga ogrumliga vattenmiljöer.

Strandvegetationen består av klibbal, björk, asp, gran, gråvide, jolster, grenrör, vasstarr, flaskstarr, topplösa, kärrsilja, frossört, vattenmåra, kråkklöver.

Kvarnbäcken vid sjöns utlopp har dessutom höga botaniska värden med bland annat stort värde för mossfloran.

Trollsländor
Vid inventering av trollsländelarver i Södertörns sjöar och vattendrag 2000-2001 hittades: rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, mörk lyrflickslända, större kustflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända, fyrfläckad trollslända, bred trollslända.

Musslor
Allmän dammussla, stor dammussla och spetsig målarmussla. Stor dammussla är tämligen sällsynt i Sverige. Partier med mycket riklig förekomst av stor dammussla, som där dominerar i antal över den allmänna dammusslan med ca 5:1.
Källa: Inventering av musselfaunan inom Södertörnsområdet, Stockholms län, 2002. (Manus)

Snäckor
Trubbig sumpsnäcka.
Källa: Inventering av musselfaunan inom Södertörnsområdet, Stockholms län, 2002. (Manus)

Kräftor
Flodkräfta fanns fram till 1992-1993, då Kvarnsjön drabbades av kräftpest. Signalkräfta planterades in 1994 och har därefter planterats ut även i slutet på 1990-talet.

Groddjur
Vanlig groda och vanlig padda hittades vid inventering av sjöns utlopp 2008. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Kräldjur
Intill Kvarnbäcken förekommer hasselsnok.

Fiskar
I sjön förekommer fiskarter som gädda, abborre, braxen, björkna, sutare, sarv, mört och gärs. Gös har inplanterats under 1980-talet.

Fåglar
Vanligt förekommande fåglar i Kvarnsjön är gräsand, knipa, gråtrut och fiskmås. Stora mängder måsfågel från Sofielunds avfallsanläggning brukar rasta på sjön. Regelbundet födosöker häger, storskrake och fiskgjuse i sjön. Ibland dyker det upp ovanligare fågelgäster i sjön som storlom. I sjöns utlopp, Kvarnbäcken, förekommer vissa vintrar strömstare, där det är öppet vatten.

Uppdaterad datum: 2017-11-24