Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnsjön i Gladö

Sjö och en brygga
Foto: Maja Brand
Huvudområde SJ1.6

Kvarnsjön i Gladö ligger alldeles intill fritidshusområdet Gladökvarn, där många bor året runt. Sjön och dess omgivningar är en daglig rekreationsmiljö. Småhusområdet med sina tomter av skogskaraktär ligger vid den norra delen av sjön medan sjön i övrigt omges av främst skog. I väster ligger Flemingsbergsskogens naturreservat och en jaktskyttebana. Södra delen av sjön ligger i Botkyrka kommun. Större delen av sjön ligger i Gladö Kvarnsjöns naturreservat.

Kvarnsjön har sitt utlopp i nordost via Kvarnbäcken och Ebbadalsdiket till Orlången. I Kvarnbäcken står fortfarande stengrunden efter den gamla vattenkvarnen, som är anledningen till sjöns namn. Sjöns vattenstånd regleras vid utloppet. Hacksjön i Botkyrka kommun rinner till Kvarnsjön från sydväst. Nämnda vattenområden ingår i Tyresåns sjösystem.

Sjön har än så länge ett relativt näringsfattigt tillstånd med periodvis höga halter av fosfor. Vattenväxtinventeringen visar att sjön har god ekologisk status vad gäller vattenväxter. De inventerade bottenlevande djuren (musslor, trollsländor) indikerar också god ekologisk status. Kvarnsjön är inte känslig för försurning. Vattnet är måttligt färgat och siktdjupet är kring 2 meter, vilket är ett av de bättre i Huddinge.

Kvarnsjön har en anmärkningsvärt riklig förekomst av stor dammussla. Även andra musselarter finns i sjön.

Bostadsområdet har idag dricksvatten från egna brunnar (grundvatten) och torrdass eller enskilda avlopp. För att inte förorena dricksvattnet eller vattendrag och sjöar ska enskilda avloppsanläggningar godkännas av miljönämnden. Vattentoaletter ska anslutas till sluten tank och bad-, disk- och tvättvattnet ska ledas till en infiltrationsanläggning. Sommartid försörjer området sig med sjövatten för bevattning m.m.

Området ingår i en del av ett större område av riksintresse för friluftslivet (Ågesta-Lida). Det utgör också en del av Hanvedenkilen i den regionala grönstrukturen. Under sommaren är det främst bad, fiske och roddturer som lockar och på vintern skridskoåkning, skidåkning, promenader och isfiske.

Uppdaterad datum: 2023-01-12