Gå direkt till sidans innehåll

Kärrsjön

Utsikt över kärrsjön
Huvudområde SJ1.8

Kärrsjön är en liten skogssjö omgiven av naturmark, på gränsen mellan Botkyrka och Huddinge kommuner. Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö. Siktdjupet är därför begränsat. Vattnets pH är nära neutralt och sjön har mycket god buffertkapacitet mot försurning.

Kärrsjön ligger först i sin gren av Tyresåns sjösystem och rinner via Mellanbergsravinen och Kvarnbäcken/Ebbadalsdiket ned till Orlången. Halva Kärrsjön ligger i Gladö Kvarnsjöns naturreservat.

Om Kärrsjön

Sjön är näringsrik med höga halter av fosfor och kväve. Sammansättningen av vattenväxter visar på måttlig ekologisk status. Sjön har mestadels låga halter av tungmetaller i ytvattnet. Kvicksilverhalterna i fisk är höga. Myrmarker i närheten av Kärrsjön har tagit emot lakvatten som har läckt från Sofielunds avfallsanläggning under ett antal år. Läckaget upptäcktes i mitten av 1990-talet och åtgärdades då.

Friluftslivet erbjuds vandring, promenader, svampplockning, sportfiske, stillhet och bad vid klippor.

Växter & djur

Vattenväxter

Kärrsjön har måttlig ekologisk status vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Det betyder att växtsammansättningen är påverkad av att sjön är näringsrik. Fiskekrokmossa är den vanligaste växten, vilken också hittades på det största djupet, 2,6 meter.

Följande växter finns i sjön: vass, smalkaveldun, sjöfräken, trådstarr, igelknopp, dvärgigelknopp, kråkklöver, gul näckros, vit näckros, gäddnate, vattenblink, glans-/mattslinke, fiskekrokmossa, kärrkrokmossa och stor näckmossa.

Strandvegetationen består av bland annat klibbal, jolster, asp, björk, gran, tall, pors, brakved och gråvide.

Fiskar

I sjön förekommer naturligt fiskarter som gädda och abborre.

Trollsländor

I Kärrsjön finns brun mosaikslända, tidig mosaikslända, spjutflickslända och guldtrollslända.

Gördelmaskar

Blodigel finns i sjön.

Groddjur

Vanlig groda samt padda har observerats vid sjön. Alla Sveriges groddjur och kräldjur är fridlysta.

Fåglar

Förekommande fåglar i sjön är gräsand och knipa. Regelbundet födosöker häger i sjön. Där stränderna har en anslutande strandskog med gråvide, sälg, asp och klibbal förekommer även stjärtmes.

Däggdjur

Bäver bor i sjön.

Bottensediment

Bottensubstrat

Findetritus, grovdetritus och häll.

Uppdaterad datum: 2023-07-04