Gå direkt till sidans innehåll

Holmträsket

Huvudområde SJ1.5

Holmträsket är en liten och grund skogssjö invid Sofielunds avfalls- och återvinningsanläggning och Gladö industriområde. Avrinningsområdet är begränsat till sjöns allra närmaste omgivningar som består av skog och Holmträskvägen. Holmträsket ligger på 68 meters höjd över havet, vilket innebär att den hör till de äldsta sjöarna i länet. Den avsnördes till egen sjö för cirka 8000 år sedan.

Holmträsket har under 2000-talet förändrats från en näringsfattig sjö till en måttligt näringsrik och övergödd sjö, vilket inte är bra. Sjön har sedan en längre tid en hög konduktivitet som visar att den är påverkad av omgivningen. Vattenfärgen i sjön har ökat från svagt färgat till måttligt färgat. Siktdjupet är över 1 meter. Sjön har låga halter av tungmetaller i ytvattnet. Kvicksilverhalten i fisk bedöms vara hög.

Holmträsket avrinner åt sydväst mot Kagghamraån via en naturlig våtmark. Utflödet ligger sedan 1990-talet dolt i kulvert under industriområdet. Tidigare var sjöns huvudsakliga utflöde åt nordväst och vidare till Orlången inom Tyresåns sjösystem. Detta utlopp har dock hindrats sedan 1970-talet i samband med att Holmträskvägen anlades. Kagghamraån har höga naturvärden och är av riksintresse för naturvården. Kagghamraån omfattas av miljökvalitetsnormer.

Holmträsket nyttjas för uttag av vatten för dammbindning och brandbekämpning av Sofielunds avfalls- och återvinningsanläggningar. Vattenståndet kan därför sjunka kraftigt sommartid. Kring mitten av 2000-talet var vattenståndet några decimeter högre än vanligt, eftersom sjöns avrinning hindrades av utfyllda schaktmassor, som senare avlägsnades.

Det finns olagliga utsättningar av karp i sjön sedan kring år 2000. Dessa karpar trivs så bra i sjön att de till och med har förökat sig, vilket inte är bra. Djurlivet är därmed påverkat av främmande arter. Sjön är ej upplåten för fiske.

Uppdaterad datum: 2023-07-04