Gå direkt till sidans innehåll

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.24

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Zink är ett förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v5.1.

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Ytvattnets biotillgängliga halt av zink i augusti

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trehörningen i Hanveden

 0,480

2022

1

Gömmaren

 0,294

2022

2

Kvarnsjön i Lissma

 0,221

2022

3

Ådran

 0,136

2022

4

Mörtsjön

 0,130

2022

5

Kärrsjön

 0,105

2022

6

Kvarnsjön i Gladö

 0,073

2022

7

Trehörningen i Sjödalen

 0,070

2022

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>5,500 µg/l

1

 God eller bättre

<5,500 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-04-25