Gå direkt till sidans innehåll

Syre - ytvatten

Indikator SJ1.4.1.8a

Vattnets syretillstånd är förstås livsviktigt för levande organismer. Syretillståndet är också betydelsefullt för olika kemiska processer.

Under två perioder kan syrgaskoncentrationerna bli kritiskt låga. Det är under senvintern i islagda sjöar och under sensommaren i skiktade sjöar. Under senvintern har fisk små möjligheter att finna vatten med god syrgashalt. Under sensommaren kan däremot de flesta arter fly från syrefattigt vatten, men bottenfaunan påverkas. I grunda oskiktade sjöar kan syrehalten variera mycket under dygnet.

I näringsrika vatten kan växterna alstra höga syrgashalter under dagen, vilket inte alltid är ett tecken på en frisk miljö.

Förekomsten av syretärande ämnen från organiskt material (TOC eller COD) ger information om risken för låga syrgashalter. Låga halter av syrgas kan förekomma naturligt på grund av humusämnenas syreförbrukning i bruna vatten och sedimentens syretäring främst i grunda vatten. Om den naturliga förbrukningen av syre leder till låga syrgashalter måste den mänskliga påverkan begränsas hårdare än om den naturliga syretäringen är liten.

Ytvattnets syrgashalt i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mg O2/l) Datum

0

Trehörningen i Sjödalen

 11,3

2009

1

Orlången - Sundby

 10,0

2020

2

Orlången - Vidja

 9,9

2020

3

Orlången - Flemingsbergsviken

 9,7

2020

4

Kärrsjön

 9,5

2003

5

Mörtsjön

 9,3

2004

6

Albysjön

 8,9

2010

7

Kvarnsjön i Lissma

 8,4

2020

8

Trylen

 8,3

2016

9

Gömmaren

 8,2

2016

10

Holmträsket

 8,2

2020

11

Ådran

 7,9

2016

12

Kvarnsjön i Gladö

 7,9

2016

13

Rudträsket

 7,7

2020

14

Ågestasjön

 5,9

2020

15

Lissmasjön

 4,2

2010

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Syrerikt

>7,0 mg O2/l

1

 Måttligt syrerikt

5,0–7,0 mg O2/l

2

 Svagt syretillstånd

3,0–5,0 mg O2/l

3

 Syrefattigt

1,0–3,0 mg O2/l

4

 Syrefritt eller nästan syrefritt

<1,0 mg O2/l

Uppdaterad datum: 2021-04-07