Gå direkt till sidans innehåll

Nickel i vatten

Indikator SJ1.4.1.16

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av nickel i augusti.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>225 µg/l

1

 Höga halter

45–225 µg/l

2

 Måttligt höga halter

15–45 µg/l

3

 Låga halter

0,7–15 µg/l

4

 Mycket låga halter

<0,7 µg/l

Uppdaterad datum: 2020-03-19