Gå direkt till sidans innehåll

Koppar i vatten

Indikator SJ1.4.1.12

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av koppar i augusti.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>45 µg/l

1

 Höga halter

9–45 µg/l

2

 Måttligt höga halter

3–9 µg/l

3

 Låga halter

0,5–3 µg/l

4

 Mycket låga halter

<0,5 µg/l

Uppdaterad datum: 2020-03-19