Gå direkt till sidans innehåll

Arsenik i vatten

Indikator SJ1.4.1.17

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Ytvattnets innehåll av arsenik.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga

>75 µg/l

1

 Höga

15–75 µg/l

2

 Måttligt höga

5–15 µg/l

3

 Låga

0,4–5 µg/l

4

 Mycket låga

<0,4 µg/l

Uppdaterad datum: 2020-04-07