Gå direkt till sidans innehåll

Vattenfärg

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.6

Ljusförhållandena påverkar livet i vattnet och mäts genom analys av vattenfärgen, vattnets grumlighet och siktdjupet. En omgivning med mycket kärr och mossar, ger ett avrinnande vatten med hög halt av humus. Färgtalet blir därmed högre. Humus består av nedbrutna växt- och djurdelar. Sjöar med lång uppehållstid är mindre färgade än sådana med kort. En hög halt humus är ofta positivt då den minskar giftpåverkan från metaller. Sjöar med hög humushalt får ofta brunt vatten och kallas därför för brunvattensjöar.

Vattenfärgen mäts i en färgkomparator med brungul platinaklorid som referens eller i en fotometer där absorbansen mäts på filtrerat vatten vid 420 nanometers våglängd. Det förstnämnda resultatet benämns färgtal och anges i milligram platinaklorid per liter (mgPt/l). Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet vid låg vattenfärg.

Färgtal i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1989
Senaste värdet:
56 mgPt/l (2009)
Utgångsvärde:
35 mgPt/l (1989)
Uppdaterad datum: 2023-07-04