Gå direkt till sidans innehåll

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.25

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Koppar är ett förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v5.1.

Den biotillgängliga halten av koppar i sjöar ska vara <0,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Ytvattnets biotillgängliga halt av koppar i augusti

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trehörningen i Hanveden

 0,025

2022

1

Trehörningen i Sjödalen

 0,023

2022

2

Ådran

 0,017

2022

3

Gömmaren

 0,015

2022

4

Kvarnsjön i Gladö

 0,012

2022

5

Kvarnsjön i Lissma

 0,011

2022

6

Mörtsjön

 0,005

2022

7

Kärrsjön

 0,004

2022

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>0,500 µg/l

1

 God eller bättre

<0,500 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-04-25