Gå direkt till sidans innehåll

Växter och djur

Delområde SJ1.3.3

Vattenväxter
Drevviken har måttlig ekologisk status (2009) vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Det betyder att växtsammansättningen är påverkad av att sjön är näringsrik. Djupast förekommande var hornsärv som påträffades på 3,6 meter.

Följande vattenväxter finns i sjön (inventeringar 1998 och 2009):
Vass, säv, bredkaveldun, smalkaveldun, gul svärdslilja, blomvass, sjöfräken, stor igelknopp, svalting, hornsärv, hårsärv, gäddnate, ålnate, borstnate, trubbnate, gräsnate, vattenpest, smal vattenpest, axslinga, kransslinga, gul näckros, vit näckros, röd näckros,vattenbläddra, hjulmöja, vattenpilört, dyblad, klolånke, andmat, korsandmat, stor andmat, nålsäv, hårsäv, skörsträfse, glans-/mattslinke.

Vattenpest och smal vattenpest samt röd näckros vid utloppet är de främmande arter som påträffades.

Groddjur
Mindre vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda. De låglänta strandpartierna vid Sjöängen är kända lekplatser för främst padda och vanlig groda om vårarna. Tusentals groddjur passerar över Sjöängsvägen på sin vandring mellan övervintringsplatserna högt uppe på land och lekplatserna i sjökanten. En groddjurspassage planeras under Sjöängsvägen.

Kräldjur
Snok.

Fisk
Gädda, gös, abborre, lake, sutare, ruda, braxen, björkna, sarv, mört, gärs, nors, benlöja och ål förekommer i sjön. Bäcknejonöga sågs senast 1968, asp och faren senast 1996 och stensimpa senast 1995. (Bäcknejonöga finns längre uppströms i vattensystemet , vid Ådran.) Utsättningar av gädda, abborre, ål, gös och öring (i Forsån) har gjorts genom åren.

Kräftor
Drevviken drabbades av kräftpest redan 1950. Därmed var Drevviken och den nedströms liggande Långsjön, i Tyresö kommun, de första sjöarna att drabbas inom Tyresåns sjössytem. Flodkräfta fanns i sjön fram till 1956. Signalkräftor planterades ut omkring år 1970.

Fåglar
I sjön häckar skäggdopping, sothöna, fisktärna, fiskmås, skrattmås, gråtrut, silltrut, knipa, gräsand, knölsvan och kanadagås. Skrattmåsen häckar i ett par mindre skrattmåskolonier. Silltruten är rödlistad. Regelbundet födosöker häger och fiskgjuse i sjön och ibland även storlom. I vikar med mycket vass hittas sävsparv, sävsångare och rörsångare. I anslutande fuktlövskog förekommer stjärtmes, näktergal och mindre hackspett.

Däggdjur
Gråskimlig fladdermus, nordisk fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus, stor fladdermus.

Vattenväxter
Drevviken har måttlig ekologisk status (2009) vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Det betyder att växtsammansättningen är påverkad av att sjön är näringsrik. Djupast förekommande var hornsärv som påträffades på 3,6 meter.

Följande vattenväxter finns i sjön (inventeringar 1998 och 2009):
Vass, säv, bredkaveldun, smalkaveldun, gul svärdslilja, blomvass, sjöfräken, stor igelknopp, svalting, hornsärv, hårsärv, gäddnate, ålnate, borstnate, trubbnate, gräsnate, vattenpest, smal vattenpest, axslinga, kransslinga, gul näckros, vit näckros, röd näckros,vattenbläddra, hjulmöja, vattenpilört, dyblad, klolånke, andmat, korsandmat, stor andmat, nålsäv, hårsäv, skörsträfse, glans-/mattslinke.

Vattenpest och smal vattenpest samt röd näckros vid utloppet är de främmande arter som påträffades.

Groddjur
Mindre vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda. De låglänta strandpartierna vid Sjöängen är kända lekplatser för främst padda och vanlig groda om vårarna. Tusentals groddjur passerar över Sjöängsvägen på sin vandring mellan övervintringsplatserna högt uppe på land och lekplatserna i sjökanten. En groddjurspassage planeras under Sjöängsvägen.

Kräldjur
Snok.

Fisk
Gädda, gös, abborre, lake, sutare, ruda, braxen, björkna, sarv, mört, gärs, nors, benlöja och ål förekommer i sjön. Bäcknejonöga sågs senast 1968, asp och faren senast 1996 och stensimpa senast 1995. (Bäcknejonöga finns längre uppströms i vattensystemet , vid Ådran.) Utsättningar av gädda, abborre, ål, gös och öring (i Forsån) har gjorts genom åren.

Kräftor
Drevviken drabbades av kräftpest redan 1950. Därmed var Drevviken och den nedströms liggande Långsjön, i Tyresö kommun, de första sjöarna att drabbas inom Tyresåns sjössytem. Flodkräfta fanns i sjön fram till 1956. Signalkräftor planterades ut omkring år 1970.

Fåglar
I sjön häckar skäggdopping, sothöna, fisktärna, fiskmås, skrattmås, gråtrut, silltrut, knipa, gräsand, knölsvan och kanadagås. Skrattmåsen häckar i ett par mindre skrattmåskolonier. Silltruten är rödlistad. Regelbundet födosöker häger och fiskgjuse i sjön och ibland även storlom. I vikar med mycket vass hittas sävsparv, sävsångare och rörsångare. I anslutande fuktlövskog förekommer stjärtmes, näktergal och mindre hackspett.

Däggdjur
Gråskimlig fladdermus, nordisk fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus, stor fladdermus.

Uppdaterad datum: 2020-02-17