Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mekv/l)

Indikator SJ1.3.1.8

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Näringsrika sjöar har god buffringskapacitet och kan inte försuras. Näringsfattiga sjöar kan däremot vara naturligt sura eller påverkade av försurning.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god bufferkapacitet

>0,200 mekv/l

1

 God bufferkapacitet

0,100–0,200 mekv/l

2

 Svag bufferkapacitet

0,050–0,100 mekv/l

3

 Mycket svag bufferkapacitet

0,020–0,050 mekv/l

4

 Ingen eller obetydlig bufferkapacitet

<0,020 mekv/l

Uppdaterad datum: 2022-08-20