Gå direkt till sidans innehåll

Drevviken

Drevviken
Huvudområde SJ1.3

Drevviken är den största sjön i Tyresåns sjösystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommun. Större delen av Huddinges vatten avrinner på olika sätt till Drevviken.

Delar av sjön och dess stränder inom Huddinge kommun ingår i Drevvikens och Trångsundsskogens naturreservat. Mer information om miljötillståndet i Drevviken redovisas i Stockholms Miljöbarometer.

Läs mer på Stockholms miljöbarometer

Om Drevviken

Drevviken består av en nordlig och en sydlig bassäng som förbinds av Trångsundet. Det största tillflödet till den norra bassängen kommer via Forsån från Magelungen som mynnar i Drevviken väster om Stortorp. Den södra bassängen får den största delen av sitt vatten från Lissmaån som mynnar i Lännaviken. Lissmaån får sitt vatten från bland annat Ådran och Lissmasjön. Andra sjöar som rinner till Drevviken är till exempel Rudansjöarna vid Handens station och Svartsjön, Ramsjön och Lycksjön i Vendelsö i Haninge. Utflödet går via Gudöå till Långsjön i Tyresö/Haninge och via ytterligare sjöar till Kalvfjärden i Östersjön.

Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status år 2021. Drevvikens nuvarande status är "Måttlig".

Sjön nyttjas främst för olika typer av fritidsaktiviteter. Då stora bostadsområden gränsar till sjön, men även grönområden, har Drevviken och dess stränder stor betydelse för friluftslivet. Bad, sportfiske, båtturer och kanoting är de vanligaste sommaraktiviteterna i eller på sjön. Kanotleden från Drevviken till Kalvfjärden i Östersjön är en populär sträcka att utforska med kanot. Under vintern är långfärdsskridskoåkning, skidåkning, isfiske och promenader väldigt uppskattade friluftsaktiviteter på sjöns is.

Runt sjön finns många badplatser. Inom Huddinge kommun ligger Stortorpsbadet, Sjöängsbadet, Mörtviksbadet, Badudden och Länna-Drevviksbadet. I Haninge kommun ligger badplatser vid Vendelsö gård, Dalen, Norrby holme och Söderhagen. I Tyresö kommun vid Hanviken och Kumla. Och i Stockholms stad Hökarängsbadet, Sköndalsbadet och Skrubbabadet.

Trångsundsskogens naturreservat och delar av Lännaskogens naturreservat ligger i Drevvikens närmaste tillrinningsområde inom Huddinge kommun. Flatens naturreservat inom Stockholms stad omfattar mark och vatten i norra delen av Drevviken.

Växter & djur

Vattenväxter

Drevviken har måttlig ekologisk status (2009) vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Det betyder att växtsammansättningen är påverkad av att sjön är näringsrik. Djupast förekommande var hornsärv som påträffades på 3,6 meter.

Följande vattenväxter finns i sjön (inventeringar 1998 och 2009):

Vass, säv, bredkaveldun, smalkaveldun, gul svärdslilja, blomvass, sjöfräken, stor igelknopp, svalting, hornsärv, hårsärv, gäddnate, ålnate, borstnate, trubbnate, gräsnate, vattenpest, smal vattenpest, axslinga, kransslinga, gul näckros, vit näckros, röd näckros,vattenbläddra, hjulmöja, vattenpilört, dyblad, klolånke, andmat, korsandmat, stor andmat, nålsäv, hårsäv, skörsträfse, glans-/mattslinke.

Vattenpest och smal vattenpest samt röd näckros vid utloppet är de främmande arter som påträffades.

Groddjur

Mindre vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda. De låglänta strandpartierna vid Sjöängen är kända lekplatser för främst padda och vanlig groda om vårarna. Tusentals groddjur passerar över Sjöängsvägen på sin vandring mellan övervintringsplatserna högt uppe på land och lekplatserna i sjökanten. En groddjurspassage planeras under Sjöängsvägen.

Kräldjur

Snok.

Fisk

Gädda, gös, abborre, lake, sutare, ruda, braxen, björkna, sarv, mört, gärs, nors, benlöja och ål förekommer i sjön. Bäcknejonöga sågs senast 1968, asp och faren senast 1996 och stensimpa senast 1995. (Bäcknejonöga finns längre uppströms i vattensystemet , vid Ådran.) Utsättningar av gädda, abborre, ål, gös och öring (i Forsån) har gjorts genom åren.

Kräftor

Drevviken drabbades av kräftpest redan 1950. Därmed var Drevviken och den nedströms liggande Långsjön, i Tyresö kommun, de första sjöarna att drabbas inom Tyresåns sjössytem. Flodkräfta fanns i sjön fram till 1956. Signalkräftor planterades ut omkring år 1970.

Fåglar

I sjön häckar skäggdopping, sothöna, fisktärna, fiskmås, skrattmås, gråtrut, silltrut, knipa, gräsand, knölsvan och kanadagås. Skrattmåsen häckar i ett par mindre skrattmåskolonier. Silltruten är rödlistad. Regelbundet födosöker häger och fiskgjuse i sjön och ibland även storlom. I vikar med mycket vass hittas sävsparv, sävsångare och rörsångare. I anslutande fuktlövskog förekommer stjärtmes, näktergal och mindre hackspett.

Däggdjur

Gråskimlig fladdermus, nordisk fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus, stor fladdermus.

Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken - politiskt beslutat

Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status. Det har därför tagits fram ett lokalt åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna i sjön.

Åtgärdsprogrammet består av tre delar – ”Fakta”, där miljötillståndet och förbättringsbehovet beskrivs, ”Genomförandeplanen”, där åtgärder listas för att nå god vattenstatus, samt ”Geografisk placering” som visar vart åtgärderna ska äga rum.

Åtgärdsprogrammet riktar sig till de kommunala nämnder, bolag och andra aktörer som har ansvar för att genomföra åtgärderna i programmet, i Huddinge, Haninge, Tyresö och Stockholm.

Ladda ner det politiskt beslutade åtgärdsprogrammet längre ner på sidan under "Dokument".

Uppdaterad datum: 2023-05-31