Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Torpstugevägen

Fysisk åtgärd SJ1.3.14
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 14
En ledning från bostadsområdet Länna mynnar i ett våtmarksområde vid Drevvikens strand vid korsning mellan Torpstugevägen och Sjöviksvägen. De högre sumpskogsdelarna av våtmarksområdet medför troligen god avskiljning av fosfor vid lågflöden, men inte vid högre flöden då vattnet kan gå rakt fram och ut i Drevviken. Avskiljningen bedöms kunna öka genom en partikelavskiljande fördamm och en grund damm eller våtmark i kombination med ett fortsatt diffust utflöde genom sumpskogen. Området ingår i Drevvikens naturreservat och våtmarksområdet bör i första hand betraktas som en del av recipienten eftersom det inte bedöms vara rensningsbart.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-20