Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Mörtvik/Skogås

Fysisk åtgärd SJ1.3.8
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Åtgärd 8
Cirka 200 meter norr om Mörtviksbadet i Mörtviken mynnar ett dagvattenledningssystem som avvattnar delar av Trångsund, Skogås och Mörtvik. Sista sträckan innan vattnet når Drevviken består av en relativt djupt nedskuren/invallad bäckfåra där det kan finnas förutsättningar för partikelavskiljning genom dämning eller dammschakt. Pumpning kan också vara en möjlighet. I första hand föreslås dock att parken mellan Kabarévägen och Mörtviksvägen nyttjas för en eller två dagvattendammar. Möjligheterna att leda in dagvatten i en damm från ledningen utmed Kabarévägen bedöms vara goda och förhoppningsvis är det även möjligt att leda in dagvatten från ledningen i Mörtviksvägen, men de nivåmässiga förutsättningarna har inte studerats närmare.

Området bedöms ha höga värden för biologisk mångfald och delar av det har kulturmiljövärden eller rekreationsvärden. Som förslag till åtgärd i utkast till rapport: ”Huddinges Natur – bebyggda miljöer” anges att berört område skulle kunna utvecklas för omhändertagande av dagvatten, vilket är förenligt med föreslagen damm.

Mer information

Uppdaterad datum: 2022-04-12