Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Blåklintsvägen

Karta över åtgärdsförslagen i Drevvikens avrinningsområde
Fysisk åtgärd SJ1.3.5
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 5
Stora delar av området Trångsund avvattnas via en ledning som mynnar i Drevviken vid Stortorpsbadet. Ledningen mynnar i en trång ravin som övergår till en bäck som slutligen mynnar vid badet. Förutsättningar för dagvattenbehandling vid ledningens mynning bedöms vara dåliga. Som alternativ yta för behandling föreslås ett område längre upp längs ledningen. Området avgränsas av Norra Mörtviksvägen, Blåklintsvägen, Prästkragsvägen och Vallmovägen och består till stora delar av snårskog. Den berörda dagvattenledningen ligger nära markytan och förutsättningar för en eller flera dagvattendammar i området bedöms vara goda. Efter behandlingen behöver vattnet ledas tillbaka till ledningen för vidare avrinning mot Sjötorpsbadet.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-20