Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Albysjön


Foto: Richard Vestin
Delområde SJ1.1.3

Vattenväxter
De vattenväxter som har hittats i sjön är: vass, säv, blomvass, smalkaveldun, gul svärdslilja, sjöfräken, gul näckros, vattenmärke, bäckveronika, löktåg, vägtåg, slamkrypa, nålsäv, vekt braxengräs, strandpryl, vattenpilört, knutpilört, hornsärv, hårsärv, ålnate, trubbnate, bandnate, uddnate, borstnate, gräsnate, spädnate, hjulmöja, kransslinga, hårslinga, axslinga, vattenpest, smal vattenpest, andmat, papillsträfse, skörsträfse, glansslinke, getraggsalg, stor näckmossa. Bandnate och uddnate är rödlistade arter. Djupast förekommande arter är hornsärv och stor näckmossa, vilka påträffades på 5,0 meters djup. Albysjön har enligt resultatet från vattenväxtinventering 2009 endast måttlig ekologisk status.

Strandvegetationen består av bland annat klibbal, grönpil, korgvide, alm, ask, gråvide, björk, asp, vattenfräne, strandklo, topplösa, strandlysing, frossört, fackelblomster, kransmynta, brunskära, gåsört, vasstarr, jättegröe och vitgröe.

Fiskar
Fisk som förekommer i Albysjön är: gädda, abborre, mört, sarv, sutare, björkna, braxen, nors, gös, gärs, lake, löja, ål och nissöga. Nissöga finns bland annat vid Flottsbrobadet. Vissa år har lax och havsöring gått upp i Albysjön och vidare upp i Tullingesjön.

Kräftor
Eftersom den amerikanska signalkräftan finns i Mälaren förutsätts att den även förekommer i Albysjön.

Musslor
Vandrarmussla, spetsig målarmussla och allmän dammussla. Vandrarmusslan är en främmande art som har spridit sig med sjöfarten till Mälaren och Hjälmaren. Det första fyndet i Mälaren gjordes på 1920-talet.

Snäckor
Båtsnäcka och trubbig sumpsnäcka.

Fåglar
Fåglar som vanligen förekommer i sjön är kanadagås, knölsvan, gräsand, skäggdopping, sothöna, knipa, fiskmås, gråtrut, skrattmås och sävsparv. Sommartid ses ofta fiskgjuse, häger och storskarv jaga i sjön.

Däggdjur
Bäver bor i sjön och de har minst en bäverhydda.

Uppdaterad datum: 2017-11-24