Gå direkt till sidans innehåll

Albysjön


Foto: Richard Vestin
Huvudområde SJ1.1

Albysjön ligger i anslutning till Mälaren och delas av Botkyrka och Huddinge kommuner. Sjön utgör i princip en del av Mälaren som den förenas med i norr vid Fittjanäset. Albysjön är Huddinges djupaste sjö med sina 24 meter. I sydost ligger Flottsbro med skidbacke, badstrand och kanotuthyrning.

I den södra änden av Albysjön går Flottsbrokanalen söderut till den uppströms liggande Tullingesjön. Mälaren, Albysjön och Tullingesjön ligger gemensamt i en nord-sydligt orienterad förkastningslinje med tydliga branter i öster. På bottnen av sjöarna ligger Tullingeåsen i sin sträckning norrut. Därav det speciella utseendet av bottnen, se sjödjupskartan över Albysjön. I åsens yttre delar finns sandavlagringar som ger goda förutsättningar för badplatser och för växter och djur. Albysjön är liksom Mälaren rik på fiskarter och här förekommer bland annat den ovanliga arten nissöga. Fisket är fritt med handredskap.

Mo och mjäla är jordarter som gör att bäckar bildar djupare raviner. Från Huddingesidan rinner flera bäckraviner till Albysjön, bland annat Masmobäcken, bäcken vid Gömsta äng, Häggstabäcken från St Botvids kyrkogård och Flottsbroravinen. Dessa har en säregen växtlighet med bland annat mycket skavfräken.

Större delen av Albysjöns tillrinningsområde ligger inom Botkyrka kommun och sträcker sig vidare in i Salems och Södertälje kommuner. Tillrinningsområdet i Huddinge omfattar Myrstuguberget, Västra Glömsta, Glömstadalen och Kästa. De tre sistnämnda delarna har tidigare naturligt avrunnit mot Orlången och därmed Tyresåns sjösystem, men avleds sedan 1970-talet till Albysjön via en dagvattentunnel. Från norra Botkyrka går en annan dagvattentunnel till Albysjön.

Albysjön är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska behålla sin idag goda vattenstatus även år 2015. Vattenstatusen får inte försämras. Albysjön är idag en näringsfattig sjö med måttligt låga klorofyllhalter och ett bra siktdjup på drygt 3 meter. Vattenväxter har hittats ned till 5,0 meters djup.

Uppdaterad datum: 2023-07-04