Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Ågestasjön

Skrattmåsar vid Ågestasjön. Foto: RV
Skrattmåsar vid Ågestasjön. Foto: RV
Delområde SJ1.26.3

Vattenväxter
Ågestasjön har en måttlig ekologisk status (2009) vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Vass, säv, bredkaveldun, smalkaveldun, gul svärdslilja, svalting, stor igelknopp, sprängört, missne, vattenaloë, gul näckros, vit näckros, gäddnate, trubbnate, kransslinga, hornsärv, vattenbläddra, vattenpest, vattenklöver, dyblad, andmat, stor andmat, korsandmat, kärrskedmossa, sjönäckmossa och kärrpraktmossa.

Strandvegetationen består av bland annat klibbal, jolster, brakved, gråvide, strandklo, topplösa, fackelblomster, vattenskräppa, kärrsilja, kråkklöver, besksöta, frossört, kärrbräken, dvärgmåra, slokstarr, vasstarr, flasstarr, jättestarr, blåsstarr, hundstarr, gråstarr.

Trollsländor
Vid inventeringen av trollsländelarver 2000-2001 fann man rödögonflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, mörk lyrflickslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, nordisk kärrtrollslända, citronfläckad kärrtrollslända och fyrfläckad trollslända.

Kräftor
Utplanterade signalkräftor har troligen vandrat in från de omgivande sjöarna.

Groddjur
Åkergroda, vanlig groda, padda och mindre vattensalamander.
Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Fiskar
I Ågestasjön förekommer gädda, mört, sarv, sutare, benlöja, björkna, braxen, ruda, abborre och gärs.

Provfiske har utförts 1988 och 1998. Vid det senaste provfisket fångades ruda, mört, abborre och sutare. Sutare följt av ruda upptar den största delen av fiskbiomassan i sjön. Antalsmässigt dominerade mört och därefter abborre. Ågestasjön fungerar som en mycket produktiv yngelkammare för mört under sommarmånaderna. För abborren var storleksspridningen liten. Detta tyder på att det rör sig om en årsklass som helt dominerar. Det kan också peka på att födobrist råder, vilket resulterar i att abborrarna aldrig når det stadium där de övergår till att bli fiskätare istället för att livnära sig på djurplankton och insektslarver.

Fåglar
Ågestasjön och dess omgivningar är mycket gynnsamma för rastande och häckande fåglar. Totalt har ca 240 fågelarter setts i området. Skrattmås häckar med cirka 500 par. Läs mer om fåglarna på Huddinges naturhemsida.

Däggdjur
Nordisk fladdermus, vattenfladdermus, stor fladdermus, dvärgfladdermus och mustasch- eller brandts fladdermus. Bävern har en hydda. Utter har förekommit i sjön fram till 1960-talet. Vintern 2003 sågs färska spår av utter i det närbelägna området Fräkenbotten. Uttrar har blivit överkörda i anslutning till Orlången 1999 och 2011.

Uppdaterad datum: 2017-11-24