Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Ådran

Delområde SJ1.25.3

Vattenväxter
Dessa har inventerats 1998 och 2009. Ådran har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter (2009). Det innebär att sjön har de vattenväxter den borde ha. Utmärkande för Ådran är att den har en rik förekomst av kortskottsväxter, det vill säga kortvuxna arter som växer på sjöns botten och som behöver ett näringsfattigt och relativt klart vatten, för att ljuset ska kunna nå dem. Nålsäv, vekt braxengräs, styvt braxengräs, notblomster och strandranunkel hör till dessa. Vegetationen är generellt sparsam och de vanligaste vattenarterna är gul näckros, hårslinga och stor näckmossa. Djupast förekommande undervattensart är stor näckmossa som påträffades på 3,0 meters djup. Röd näckros hittades som utplanterad främmande art i sjöns sydvästra del.

Följande växtarter finns i sjön: Vass, säv, sjöfräken, bredkaveldun, blomvass, stor igelknopp, notblomster, kråkklöver, strandranunkel, hästsvans, styvt braxengräs, vekt braxengräs, sydlig knappsäv, nålsäv, löktåg, gul näckros, vit näckros, nordnäckros, röd näckros, gäddnate, ålnate, rostnate, grovnate, hårslinga, klolånke, sjöplommon, stor näckmossa.

Strandvegetationen består av bland annat klibbal, jolster, asp, gran, tall, ek, pors, topplösa, trådstarr, flaskstarr.

Snäckor
Ribbskivsnäcka (Gyraulus cristata) och sjötusensnäcka (Marstoniopsis scholtzi). Båda snäckarterna är ovanliga.

Musslor
Allmän dammussla.

Trollsländor
Förekomsten av trollsländor i Södertörns sjöar och vattendrag inventerades 2000-2001. I Ådran fann man under inventeringen arterna: spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, sjöflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, metalltrollslända, fyrfläckad trollslända, större ängstrollslända, blodröd ängstrollslända. 2005 hittades även större rödögonflickslända.

Fiskar
I sjön förekommer naturligt fiskarter som gädda, abborre, mört, sutare, benlöja, lake, gärs. Öring och gös samt de amerikanska arterna regnbåge och bäckröding har satts ut i sjön. Bäcknejonöga leker i sjöns utloppsbäck, Ådranbäcken.

Kräftor
Kräftpest konstateras på flodkräftbeståndet i Ådranbäcken 1983 och visar sig senare vara spridd även till flodkräftorna i Ådran. Sjön förklaras kräftpestsmittad 1984. Sedan 1985 har den amerikanska signalkräftan satts ut i sjön.

Fåglar
Vanligt förekommande fåglar i sjön är gräsand, knipa och fiskmås.
Regelbundet födosöker storlom, häger, storskrake och fiskgjuse i sjön.

Däggdjur
Bävern är tillbaka i sjön och har sedan omkring år 2004 en egen hydda.

Uppdaterad datum: 2017-11-24