Gå direkt till sidans innehåll

Ådran

Huvudområde SJ1.25

Ådran är ursprungligen en näringsfattig skogssjö med måttligt brunfärgat vatten, omgiven av magra tallhällmarker och myrmarker. Sjön omges av ett äldre fritidshusområde och sjön har trots det hittills behållit sitt näringsfattiga tillstånd. Eftersom allt fler väljer att bo i området under längre tider av året med moderna bekvämligheter, är det viktigt att de enskilda avloppen klarar miljökraven, för att behålla Ådrans fina vattenkvalitet. Ådran är en av Huddinges klarare sjöar med ett siktdjup på drygt två meter.

Sjön har ett pH nära neutralt och en god eller mycket god buffertkapacitet. Detta innebär att sjön inte är känslig för försurning. Tungmetallhalterna i vattnet är låga. Kvicksilverhalten är däremot mycket hög i den fisk som är uppvuxen i sjön. Det är därför inte lämpligt att äta till exempel gädda från Ådran. Det är en anledning till att Ådran används som "put-and-take"-sjö, där det sker regelbunden utsättning av bland annat amerikansk regnbåge, för fiskets skull. Särskilt fiskekort krävs för fiske.

Ådran har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter. Det innebär att sjön har de vattenväxter den borde ha. Vattenväxterna bekräftar också sjöns näringsfattiga tillstånd. Även de bottenlevande djur som finns i sjön visar på de goda förhållandena i sjön. Både Ådran och Ådranbäcken har höga naturvärden vad gäller djurlivet. Ådran är dessutom, tillsammans med Rudträsket, ett viktigt studieobjekt för kvartärgeologisk forskning av landhöjningen.

Sjön är värdefull för de boende vid Ådran samt för det rörliga friluftslivet i området. Sjön nyttjas för till exempel bad, fiske, roddturer, skridskoåkning och skidfärder. På sommaren erbjuder sjön många fina badplatser. I sjön är det förbjudet att framföra motordrivet fartyg.

Ådran ingår i Tyresåns sjösystem. Ådran tillförs vatten från de uppströms liggande sjöarna Rudträsket och Trehörningen i Paradiset/Hanveden. Ådrans utlopp ligger i sjöns norra spets, där sjön avrinner via Ådranbäcken till Lissmasjön och därifrån vidare till Drevviken.

Uppdaterad datum: 2023-01-12